آزمون ریاضی ششم

نمونه سوالات آزمونهای تیزهوشان و.............

۱-اگریک شاهنامه متعلق به قرن هفتم هجری باشد اکنون چند سال ازنوشتن آن می گذرد؟

1) 585 سال 2) 687 سال 3) 688 سال 4) 700 سال

2- در کدام گزینه علامت و نشانه های به کار رفته صحیح می باشد.

1) مرد دانا با خود می گوید : « هنگام طواف محمد امین را دیدم.»

2) دوستانش به او گفتند : « چرا هنگام درس خواندن دقت نمی کنی.

3) امام خمینی (ره) فرمودند : « امید من به شما دبستانی هاست.»

4) با خود فکر کردم « چرا من در آینده فردی موفق نباشم؟»

3-در جمله « بنفشه پیام آور بهاران است.» از نظر دستوری بنفشه چیست؟

1) صفت 2) مفعول 3) نهاد 4) فاعل

4-

5-کدام گزینه در مورد گلستان صحیح تر است؟

1) اسم مرکب 2) اسم مرکب پیشوندی 3 ) اسم مرکب پسوندی 4) اسم غیر ساده

6- در جمله « کتاب مسعود از کتاب های مرجع نیست.» کلمه مسعود از لحاظ دستوری ……… است.

1) مضاف 2) صفت 3) مضاف الیه 4) موصوف

7-کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

1) سالم 2) سلاله 3) تسلیم 4) مسلمان

8- مفرد کدامیک از جمع های زیر نادرست است؟

1) سنن: سنت 2) نوافل : نافله 3) مدرسین : مدرسه 4) مشاهیر: مشهور

9-کدام گزینه مفرد وجمع آن صحیح نیست ؟

1) جریمه: جرایم 2) اکبر:اکابر 3) عضو:اعضا 4) جلسه:جلوس

10- بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

(( اینک تورا چه شد کای مرغ خانگی کوشش نمی کنی، پری نمی زنی ))

1) دوجمله 2) سه جمله 3) چهار جمله 4) پنج جمله

11-کلمه های متشابه چند گونه هستند ؟

1) دوگونه 2) سه گونه 3) چهارگونه 4) پنج گونه

12- در کدام گزینه مفرد وجمع کلمه صحیح است؟

1) امور / اوامر 2) شام / شامگاه 3) حق / حقوق 4) کاتب / کتب

13- « وبس » در مصراع « توحید گوی اونه بنی آدم اند وبس » به چه معنی به کار رفته است؟

1) حتما 2) کافی 3) یقینا 4) فقط

14- با ید طرح وانسجام سخن بدان گونه باشد که موضوع سخن ----- نمودار گردد.

1) زیبا 2) برجسته 3) تلخ 4) شیرین

15- چست وچابک دوکلمه ی . . . . هستند.

1) متشابه 2) متضاد 3) مترادف 4) هم خانواده

16-معرف ترین کتابی که داستان هایی از جانوران در آن می خوانیم چه نام دارد؟

1) هزار ویک شب 2) کلیله ودمنه 3) زاد العارفین 4) گلستان

17- در لغت نامه کدام یک از کلمه های زیر بعد از سایر کلمه ها می آید؟

1) انصار 2) انصاف 3) انصراف 4) اصناف

18- بیت زیر کدام گزینه را توصیه می کند؟

« نخواهد که بیند خردمند ، ریش نه بر عضومردم نه بر عضوخویش »

1) انسان دوستی 2) خردمندی 3) درمان درد 4)مراقبت از اعضای بدن

19-کدام گزینه اسم وصفت نیست؟

1) پروردگار بی همتا 2) چاپلوسان ثنا گو 3) وزیران لایق 4) منادی آزادی

20-کدام گزینه به معنی « همگی » است؟

1) تن به تن 2) سر به سر 3) پشت به پشت 4) جان به جان

21-کدام گزینه ترکیب اضافی است؟

1) برگ سبز 2) انسان دانا 3) بازیهای المپیک 4) پسر شجاع

22- کدام گزینه جمله زیر را کامل نمی کند؟

« ما با قاعده های زبان فارسی آشنا می شویم تا بتوانیم . . . . »

1) درست بنویسیم. 2) به زبان مادری سخن بگوییم.

3) درست بخوانیم. 4) زبان مادری را به خوبی بشناسیم.

23- مجموع اعداد 1 تا 85 کدام گزینه است؟

1) 3610 2) 3655 3) 7310 4) 7130

24- کلمه ی « بخوانید » حتّما یک . . . . است.

1) نهاد 2) گزاره 3) مفعول 4) قید

25- وقتی عقربه ی دقیقه شمار 96 درجه طی کند، عقربه ای ساعت شمار چند درجه طی می کند؟

1) 8 درجه 2) 12 درجه 3) 24 درجه 4) 32 درجه

کدام گزینه با گزینه های دیگر هم خانواده نیست؟

1) گیرنده 2) گرای

3) گرفتار 4) بگیرند

2-در جمله زیر مفعول کدام گزینه است؟

« برّه ها را در اواخر بهار از شیر می گیرند.»

1) برّه ها 2) بهار

3) شیر 4) اواخر

3-در عبارت زیر به ترتیب «صفت- مضاف الیه – قید » کدام گزینه است؟

« آن لحظه، لبخندمهربانی روی لب های او نشسته بود.»

1) مهربان- او - لحظه 2) لبخند- او-نشسته

3) مهربان- لبخند- آن لحظه 4) لب – او - لحظه

4- کدام گزینه نسبت به کلمه ی «خداوند » ساخت دیگری دارد؟

1) دسته 2) هنرمند

3) خویشاوند 4) جویا

5-کدام فعل مرکب نیست؟

1) ایمان آورد 2) تصمیم گرفت

3) دل بست 4) خشمگین شد

6-درکدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟

1) آب آیینه است پهناور 2) رود تیره چو طوفان خروشید

3) چشمه زیبا از کوه جوشید. 4) چهره بگشاد همچو برق خندید

7-بیت « شیخ بخندید وبگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم » از چند جمله تشکیل شده است؟

1) سه جمله 2) چهار جمله

3) پنج جمله 4) شش جمله

8-در یک ساعت در ساعت6 ، شش مرتبه زنگ به مدت پنج ثانیه می زند. این ساعت در ساعت 12 به مدت چندثانیه زنگ می زند ؟

1) 10 2) 11 3) 12 4) 9

9-تعداد جمله های کدام مصراع ، کمتر است؟

1) تا چه خورم صیف چه پوشم شتا

2) نگر تا که دهقان دانا چه گفت

3) به کاویدن دشت بردند رنج

4) چشمه کم کم خشک شد بی آب شد

10- در جمله ی (( خردمند همیشه درطلب دانش می کوشد. )) قید کدام کلمه است ؟

1) خردمند 2) همیشه

3) طلب دانش 4) می کوشد

موفق باشید

منبع : همراه دانش آموز

/ 0 نظر / 17 بازدید